טכנולוגיה כהלכה - לחיות את ההלכה מבלי להתכחש למציאות

בעניין היזק ראייה שהניזק פושע

פורומיםקטגוריה: 1 משא ומתן בהלכה ושאלות ותשובותבעניין היזק ראייה שהניזק פושע
יהודי מאמין שאל/ה 4 שנים אחורה

יש לי שאלה בעניין היזק ראיה, כל מי שיודע תשובה או ראיה או פילפול אנא יכתוב כאן.
בית שבעליהם פותחים אותו תמיד וכל הרחוב רואה כל ענייניהם ומעשיהם וכל אשר בבית, ולא ניכר כלל שיש לבעל הבית שום עניין או אכפתיות בזה, האם נאמר שעדיין יש כאן דין היזק ראיה מהא דר' עקיבא שאדם רשאי לחבול בעצמו אחרים שחבלו בו חייבין, או דילמא היננו דר"ע הוא דוקא בשאין המעשה שלו נוגע לאחרים, דהיינו שהוא עושה כן בינו לבין עצמו, אבל כאן שהוא מכניס את כולם למעשה הנזק, כי שם את ביתו כרחוב וכחלון ראוה בפני הכל, א"כ הוי כשבור את כדי ע"מ לפטור, ואולי אפילו איהו הוא דאזיק אנפשיה ממש, כי מהיכי תיתי שכולם חייבים ללכת ליד הבית שלו עם ראש מוסת או בעצימת עיניים, שירחיק עצמו, או דילמא שכל כמה שאפשר לא להזיק חייבים לעשות כן, ואפילו שהוא עושה שלא כדין שהוא שם מכשול בפני הציבור ומטריחם, ואולי יש להביא ראיה מהחזו"א שאמר לגבי אשה לא צנועה וכיוצא שהואיל והוא קבוע ורבה אין לו דין כמו מבואות המטונפות שצריך להרחיק מהן, אלא יקרא במקומו ועת לעשות לה' הפרו תורתך, (יתכן שאמר משהו דומה, אינני בטוח, וגם יש עוד קדמונים שאומרים כעין זה, מי שיודע ומכיר בנושא, אנא ירחיב כאן הדבור וימלאהו, וה' ימלא לו).

דילוג לתוכן