טכנולוגיה כהלכה - לחיות את ההלכה מבלי להתכחש למציאות

ברכות ז ע"ב, ואב"א שעה משחקת לו שאני

פורומיםקטגוריה: 3 משא ומתן בדף היומיברכות ז ע"ב, ואב"א שעה משחקת לו שאני
אורח שאל/ה 4 שנים אחורה

במגילה [ו ע"ב] ליתא הכפילות בזה, וכן עיקר שנתערבו כאן ב' נוסחאות, ומאן דגריס הא דהכא לא גריס הא דלעיל הא ברשע שהשעה משחקת לו וכו'. וכן משמע מסתימת רש"י שלא כתב לפרש בזה כלום אע"פ שהוא דבר מוקשה, ומשמע שלא היה כפול לפניו דבר זה, וראיתי שיש שכתבו דהשתא ר"ל הא והא בצדיק גמור משא"כ תירוצא דלעיל לא מיירי בהכי, וצ"ע דאם רק דבר זה בא לאשמעינן החילוק בין תירוץ זה לתי' דלעיל הו"ל להגמ' להזכיר בהדיא ואב"א הא והא בצדיק גמור כאן ברשע שהשעה משחקת לו וכו' כדרך הגמ' בכל דוכתי והעיקר חסר מן הספר, וכן מצאתי שכתב בחי' בן יהוידע דהעיקר כהספרים דלא גרסי להך ואב"א.

דילוג לתוכן