מכון כתר תורה בארה"ק ● פיתוח תוכנות מחשב ● עימוד ספרים ● הדרכות ותוספים לעימוד בוורד

האם מותר להכשיל גוי בסכנה סגולית

פורומיםקטגוריה: 2 משא ומתן בסוגיות ובאגדה וכיוצאהאם מותר להכשיל גוי בסכנה סגולית
יהודי מאמין שאל/ה 4 שנים אחורה

יש לעיין האם מותר להכשיל גוי בסכנה סגולית, היינו למשל ירק שנפל אארעא שכתוב בגמ' בחולין ק"ה ע"ב שהוא קשיא לריח הפה, מי שיש לו מראה מקומות שיכתוב כאן.

3 תשובות
הרב אליעזר סילבר השיב 4 שנים אחורה

יש להביא אולי ראיה מעירובין סה: ע"ש היטב במעשה דר"ג עם מבגאי.

אדא בר אהבה השיב 4 שנים אחורה

לא עיינתי בזה אבל מה שהיייתי סבור לפו"ר עד כה הוא שדין לפני עיור מתחלק לב' דברים החלק של הכשלת אדם באיסור שהוא עבירה שבין אדם למקום גם כלפי המכשיל, והחלק של הכשלת אדם בעצה שאינה טובה שהיא רק איסור בין אדם לחבירו בכלל.
והנה כאן יש נידון נוסף והוא עצם איסור הריגת אדם גם גוי ממילא יש לדון על גדר איסור מכניס אדם לסכנה.
ולענ"ד דיון כזה אין מקומו בפורום הגלוי לכל העולם.

יהודי מאמין השיב 4 שנים אחורה

הרי מצינו כמה דינים בגוי, כמו גזל גוי ואבידת גוי וטעות גוי, וכל כיוצא בזה, השאלה לאיזה נושא יש לדמותו ולשוקלו?

דילוג לתוכן